Miễn trừ trách nhiệm

Khước từ

Trong khi chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trong phạm vi của trang web này, bao gồm cả các sản phẩm, tất cả người dùng trang web này nên biết rằng:

1. Trang web không đảm bảo hoặc ngụ ý về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin nào như vậy và các sản phẩm liên quan. Tất cả thông tin được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp bảo hành đó được cung cấp bởi luật hiện hành và không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi.

2. Tất cả thông tin và các sản phẩm liên quan được cung cấp trên trang web này, bất kể tính chất của chúng, sẽ không được coi là gợi ý, xúi giục hoặc khuyến khích công chúng giao dịch bất kỳ cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, các sản phẩm tài chính tương tự hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác.

3. Người sử dụng trang web này thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các sản phẩm tài chính tương tự khác đều có mức độ không chắc chắn, được xác định bởi bản chất của khoản đầu tư đó. Nó cũng cho thấy rằng bất kỳ khoản đầu tư nào thuộc loại này đều có rủi ro và người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro. Đầu tư chứng khoán có thể mất giá, có thể khiến bạn mất hết tiền.

4. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ sản phẩm tài chính nào không đảm bảo hiệu suất trong tương lai, và không có gì ở đây được hiểu là ngụ ý hoặc ngụ ý rằng hiệu suất hoặc xu hướng trong quá khứ đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

5. Việc sử dụng trang web này có điều kiện dựa trên sự thừa nhận và đồng ý của người dùng rằng người dùng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng thông tin và các sản phẩm liên quan do trang web này cung cấp hoặc bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên thông tin đó liên quan đến việc mua hoặc bán cổ phần, quyền chọn cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác.

6. Người sử dụng trang web này cũng nên hiểu rằng trang web này sẽ không bao giờ cung cấp lời khuyên tài chính cho các cá nhân, cũng như sẽ không cung cấp hỗ trợ hoặc lời khuyên cho các cá nhân về tình hình tài chính của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua hoặc trên trang web này sẽ cấu thành lời khuyên đầu tư cho một cá nhân, cũng như không cấu thành bất kỳ lời khuyên pháp lý, kế toán, thuế hoặc chuyên môn nào khác. Trang web khuyên người dùng không nên đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin trên trang web và các sản phẩm liên quan mà không tham khảo ý kiến ​​tư vấn chuyên nghiệp, người hiểu rõ về tình hình tài chính cá nhân của bạn. Các giao dịch có thể không phù hợp với một số người dùng nhất định của trang web này.

7. Tóm lại, tất cả các trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng thông tin và các sản phẩm liên quan của trang web này, đặc biệt là các tình huống được mô tả trong điều 3 của tuyên bố này, được loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Theo điều kiện không bị giới hạn bởi các điều khoản trên, AVD Markets do bất kỳ việc sử dụng trang web này và bất kỳ thông tin nào có ở đây, doanh thu, lợi nhuận hoặc mất lợi nhuận, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào sẽ không chịu trách nhiệm đồng thời cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về bản chất khiếu nại, ngay cả khi trang web đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất đó cũng không ngoại lệ.

8. Trang web sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn, lỗi hoặc tạm thời không có sẵn của trang web, ngay cả khi thông tin và các sản phẩm liên quan được cung cấp là không chính xác, không thể truy cập được hoặc không đầy đủ. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để xác minh tính chính xác, chất lượng hoặc độ tin cậy của bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web này. Do đó, chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo hành nào và không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ đó và trong phạm vi tối đa được cho phép bởi luật và quy định hiện hành, chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ đó.

9. Nếu, ở bất kỳ quốc gia, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào, việc xuất bản và phổ biến các dịch vụ hoặc sản phẩm có hoặc được giới thiệu trên trang web này sẽ vi phạm luật pháp và quy định của địa phương, các dịch vụ hoặc sản phẩm đó sẽ không được sử dụng bởi cư dân của quốc gia, tiểu bang đó hoặc lãnh thổ.

10. Trang web không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc chậm trễ, hoặc không có vi rút hoặc các yếu tố có hại khác. AVD Markets có quyền thay đổi trang web này và tất cả thông tin được cung cấp ở đây vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Copyright © 2018 GICC FX.All Rights Reserved.
Khách hàng nạp tiền Khách hàng rút tiền Dịch vụ khách hàng